სოფია გიგანი
იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი:  17.03.1986

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური

ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge 

 

განათლება და კვალიფიკაცია

 

2007-2009 - სამართალმცოდნეობის მაგისტრი, იურიდიული ფაკულტეტი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2003-2007 - სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, იურიდიული ფაკულტეტი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2016 - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2016- ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

2016- სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2014 -2016 - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირების რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

2011-2014  - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არაარასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირების რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი

2010-2011 - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არაარასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირების რეგისტრაციის სამსახურის იურისტი

2008-2010  - აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა (იურისტი)

2007-2008  - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის „პენიტენციური სისტემის ანტიკორუფციული მონიტორინგი“, ასისტენტი

 

ტრენინგები და პროექტები:

2016 – პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის პროცესში“

2016 -ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, სემინარი „სახელმწიფო შესყიდვების კურსი“

2016 – SIGMA, სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო „საჯარო სამსახურის რეფორმა“

2015 - ბერლინის ევროპული აკადემია, სასწავლო კურსი, „კარგი მმართველობა“, მონაწილე

2014 – „სამეწარმეო სამართლის რეფორმა“ , GIZ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2014 - ესტონეთის რეესტრებისა და საინფორმაციო სისტემების ცენტრი (RIK) „ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრის ფორმირების პრინციპები“

2014 - ევროპის ბიზნესის რეესტრების ფორუმი (ECRF), იტალია, რომი, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, წლიური შეხვედრა

2014 - თავისუფალი უნივერსიტეტი „სამეწარმეო საზოგადოებებში დივიდენდის დაბეგვრის სპეციფიკა“

2013 - სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი „ტრეინინგი ტრენერთათვის“ (TOT)

2013 - თავისუფალი უნივერსიტეტი „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია“ (National Center For Commercial Law”)

2009 - მუნიციპალური განვითარების ფონდი „თვითმმართველობა საქართველოში“

2008 - თსუ, სასწავლო კურსი, „სამართლის ტრანსფორმაციის პრობლემები“

2007 - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია (ABA) სასწავლო კურსი, მონაწილე „ადვოკატის უნარ-ჩვევები“

2007 - ეუთოს მისია საქართველოში, სასწავლო კურსი, მონაწილე „ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები“

2005 - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „საარჩევნო სამართალი“, მონაწილე

2004 - სასწავლო კურსი,  ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „შესავალი სამართალში“, მონაწილე

2004 - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „სამოქალაქო საზოგადოება, სამართლებრივი სახელმწიფო“

2003 - საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „სასამართლოს სტრუქტურა“, მონაწილე

 

გამოცდილება:

2007-2008 - საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, სტაჟიორი

2006-2007 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადვოკატის თანაშემწე

 

სამეცნიერო-ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა:

2009 - სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე: „დევნილობა, როგორც დანაშაულებრივი და დევიაციური ქცევის დეტერმინანტი“

2008 - ანგარიში/პუბლიკაცია თემაზე:“პენიტენციური სისტემის ანტიკორუფციული მონიტორინგი“

2007 - ნაშრომი თემაზე: „დანაშაულობის ძირითადი დეტერმინანტები“

2005 -  ნაშრომი თემაზე: „კონსტიტუციონალიზმი საქართველოში“

2004 - ნაშრომი თემაზე: „ბრალის ცნება სისხლის სამართალში“

 

უნარ-ჩვევები:

Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel;  Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Access; Photoshop.